www.lobstertube.cc
mobile xxx

Spory

Przygotowujemy i prowadzimy postępowania sporne, wynikające z konfliktów między wspólnikami spółek. Spory mogą mieć wiele powodów, z których najczęstsze to:

  • nieprzestrzeganie zobowiązań umownych przez jedną ze stron
  • nieakceptowalny dla jednej ze stron pat, czyli brak możliwości porozumienia zwłaszcza odnośnie działań rozwojowych
  • próba skłonienia strony do sprzedaży lub kupna udziałów/akcji

Prowadzenie sporu między wspólnikami może, ale nie musi, a czasami wręcz nie może polegać na rozstrzygnięciu przez sąd jednego konkretnego zagadnienia. We współpracy z naszymi klientami przygotowujemy wieloetapowe, wielowątkowe działania, które w zgodzie z prawem, w sumie, pozwalają wywrzeć na przeciwnika presję wystarczającą dla uzyskania satysfakcjonujących ustępstw. Działania te polegają na:

  • inicjowaniu postępowań sądowych
  • uzyskiwaniu postanowień sądowych dot. zabezpieczenia roszczeń
  • wykorzystywaniu mechanizmów zapisanych w przepisach kodeksu spółek handlowych i innych ustaw (zwłaszcza w kwestii głosowania i zmian personalnych w organach spółki, podejmowania decyzji, reprezentacji, odpowiedzialności członków zarządu)
  • wykorzystywaniu mechanizmów zapisanych w umowie spółki/statucie

Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych prowadzonych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi.

Spory między wspólnikami mają najczęściej niszczący wpływ na biznes spółki. Jeśli takie są instrukcje naszych klientów, dbamy o ograniczanie strat.

tube galore