www.lobstertube.cc
mobile xxx

Audyt

Audyt prawny i podatkowy firmy, która ma być przedmiotem inwestycji, jest równie oczywisty i konieczny jak sprawdzenie stanu jej finansów. Celem audytu jest zwłaszcza:

 • potwierdzenie braku zasadniczych zagrożeń prawnych
 • zweryfikowanie szczerości dotychczasowych udziałowców/akcjonariuszy
 • ustalenie potrzeb firmy w kwestii prawnego zabezpieczenia jej interesów na przyszłość
 • poszukiwanie źródeł przyszłej optymalizacji podatkowej
 • zgromadzenie argumentacji na potrzeby dyskusji o cenie za udziały/akcje

Prowadzimy audyt prawny i podatkowy, w zależności od charakterystyki badanej firmy oraz zamierzeń naszego klienta – inwestora, mając w szczególności na względzie:

 • stan prawny udziałów/akcji, relacje między dotychczasowymi wspólnikami, swobodę transakcji na kapitale spółki
 • bezpieczeństwo prawne kluczowych kontraktów, a zwłaszcza ich trwałość, konsekwencje rozwiązania/zerwania itd.
 • własność intelektualną, a zwłaszcza bezpieczeństwo i swobodę korzystania z ważniejszych aktywów spółki jeżeli są to programy komputerowe, patenty lub znaki towarowe
 • umowy z pracownikami i współpracownikami, pod kątem możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia lub szybkich zmian na kluczowych stanowiskach
 • stan prawny nieruchomości będących we władaniu firmy, zarówno stanowiących jej własność, jak i najmowanych/dzierżawionych
 • podstawy prawne korzystania przez spółkę z kluczowych środków trwałych
 • prawidłowość stosowanych przez firmę wzorów umów i regulaminów
 • toczące się lub grożące spory sądowe
 • prawidłowość rozliczeń firmy w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT, a także innych obciążeń publicznoprawnych, jeśli są istotne

 

Dzięki współpracy z analitykami finansowymi i biegłymi rewidentami, jesteśmy w stanie wziąć na siebie zadanie polegające na badaniu także stanu finansów i rachunkowości.

Każdorazowo optymalizujemy czas niezbędny dla przeprowadzenia audytu i wynikające z tego koszty poprzez dobór zagadnień istotnych w danym przypadku i koncentrowanie się na ustalonych z klientem problemach.

tube galore